Josha Stradowski as Rand al'Thor from season 2 of the Wheel of Time